Termini de presentació de les obres pel concurs: 30/05 - 11/06

Avis Legal

Aquesta informació Legal constitueix el marc de les relacions entre l’usuario del Servei d’Internet (en endavant l’usuari) i l’Associació d’Artistes i Amics de les Arts de Vilassar de Mar (en endavant VILASSART), a través del lloc web www.vilassart.cat

Identificació de la identitat

· Denominació: Associació d’Artistes i Amics de les Arts de Vilassar de Mar
· Domicili Social: c/ Sant Joan 36, planta baixa. 08340 Vilassar de Mar
· CIF: G60177706

Avis legal

L’usuari haurà de llegir la present Informació Legal. L’usuari, a l’accedir al lloc www.vilassart.cat, accepta plenament totes les condicions generals d’ús del Lloc Web vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix. VILASSART es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús del Lloc Web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, VILASSART es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

L’usuari accepta qualsevol modificació d’aquestes clàusules o aquelles que en cada moment estiguin vigents, per la qual cosa és responsable de conèixer-les mitjançant l’accés al web.

1. Legislació i jurisdicció aplicables:
VILASSART és una entitat constituïda a España. La present web es troba sotmesa a la legislació i jurisdicció espanyoles.

2. Nulitat Parcial:
La declaració judicial de qualsevol d’aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general a l’acompliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

3. Seguretat:
L’accés a les pàgines a través de les que l’usuari de VILASSART opera es realitza en un entorn segur.